KONTAKT Z NAMI ►

Metis Finanse Sp. z o.o.

Spółka doradztwa podatkowego nr 787

ul. Nowa 1, 47-400 Racibórz

tel.: 516-222-826, 504-681-762

Strona główna | O nas | Usługi | Blog | Kontakt

2017-2024 © Metis Finanse

31 maja 2023

W początkowych etapach działalności każda ulga i wsparcie jest na wagę złota. Jedną z takich możliwości jest skorzystanie przez 6 miesięcy z braku obowiązku opłacania składek społecznych. Do zapłaty będzie pozostawała jedynie składka zdrowotna.

 

Zakres osób uprawnionych do skorzystania z tej ulgi jest dosyć szeroki. W zasadzie z ulgi może skorzystać każdy z wyłączeniem następujących sytuacji:

  • Prowadzenia w ciągu ostatnich 60 miesięcy działalności gospodarczej. Przy czym należy zauważyć, iż w przypadku, gdy zarejestrowana działalność była zawieszona przez minimum 60 miesięcy, przedsiębiorca w dalszym ciągu może skorzystać z prawa do ulgi na start,

  • Nie mogą skorzystać z ulgi osoby opłacające składki jako wspólnik spółki komandytowej, jawnej lub partnerskiej. Nie ma także takiego uprawnienia wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Tutaj jednak należy zaznaczyć, iż wykonywanie działalności gospodarczej jako wspólnik spółki cywilnej, daje prawo do korzystania z ulgi.

  • Kolejną sytuacją wykluczającą z ulgi na start jest świadczenie usług w ramach działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy. Chodzi tutaj o pracodawcę dla którego przedsiębiorca w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym, przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, pełnił obowiązki wchodzące w zakres rozpoczętej działalności gospodarczej. Tutaj należy zaznaczyć, iż podstawą do wykluczenia, jest wcześniejszy stosunek pracy lub spółdzielczy stosunek pracy. Nie ma przeszkód do skorzystania z ulgi , w przypadku czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

  • Ewentualne osoby współpracujące przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej, także nie mogą skorzystać z ulgi na start. Za osobę współpracującą jest uważany małżonek, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka lub dzieci przysposobione, jak również rodzice oraz macocha i ojczym, jeżeli prowadzą z przedsiębiorcą wspólne gospodarstwo domowe i jednocześnie pomagają przy prowadzeniu działalności. Zaangażowanie osoby współpracującej wiąże się z koniecznością opłacania składek ubezpieczeniowych. Składki te za osobę współpracującą w całości finansuje przedsiębiorca ze środków działalności gospodarczej.

  • Prawa do ulgi na start nie mają ponadto osoby, które prowadzą działalność rolniczą, i są objęte ubezpieczeniami społecznymi w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jednakże mogą skorzystać z ulgi na start, osoby, które mimo uprawnienia do ubezpieczenia w KRUS, dobrowolnie z niego zrezygnują.

  • Z ulgi na start wyklucza także dobrowolne zgłoszenie się przedsiębiorcy do składek społecznych. Oznacza to rezygnację z ulgi na start, a jednocześnie utratę tego uprawnienia, nawet gdyby przedsiębiorca się rozmyślił. W tym przypadku, podobnie jak w sytuacji wcześniejszego prowadzenia działalności gospodarczej, obowiązujący jest 60-miesięczny okres karencji.

 

Chętny do skorzystania z powyższej ulgi, spełniający powyższe wymogi, powinien zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu siedmiu dni od daty rozpoczęcia działalności. Ewentualne spóźnienie, pozwala jednak na skorzystanie z ulgi, o ile przedsiębiorca zgłosi się do ulgi w czasie możliwości korzystania z niej. Brak jest możliwości zarejestrowania się do ulgi wstecznie, przykładowo po upływie pół roku, kiedy przedsiębiorca zdążył zarejestrować się także do składek preferencyjnych.

 

Podstawa prawna:

1) Art. 18 ustawy Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 221)

 

Dla kogo ulga na start?

Biuro rachunkowo-finansowe

Spółka doradztwa podatkowego