CONTACT WITH US ►

Metis Finanse Sp. z o.o.

Nowa 1, 47-400 Racibórz

phone.:  516-222-826, 504-681-762

Main Page | About us| Servicesi | Blog | Contact

2017-2023 © Metis Finanse

09 July 2020

Możliwość skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową przysługuje do wysokości osiągniętego w danym roku podatkowym dochodu. Ewentualna nadwyżka może zostać ewentualnie rozliczona w kolejnych latach podatkowych. Ustawodawca przewidział jednak preferencyjne warunki dla podmiotów rozpoczynających działalność, w tym należących do kategorii MŚP (tj. mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw). W pierwszym roku prowadzenia działalności przedsiębiorca który nie mógł skorzystać w pełni z ulgi B+R ze względu na zbyt niski dochód, przysługuje kwota będąca iloczynem obowiązującej przedsiębiorcę stawki podatkowej oraz niedokonanego odliczenia. Jeśli przedsiębiorca ten należy do kategorii MŚP, z uprawnienia tego może skorzystać również w drugim roku działalności.

 

Przykład: Jan Kowalski rozpoczął w 2019 roku prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej. Wybrał opodatkowanie w formie podatku liniowego. Osiągnął dochód w wysokości 150 000PLN. Prowadził działalność badawczo-rozwojową, a jej koszty kwalifikowane uprawniające do ulgi wyniosły 200 000PLN. W zeznaniu za rok 2019 Jan Kowalski odliczy od dochodu kwotę 150 000PLN oraz skorzysta w uprawnienia do uzyskania zwrotu w wysokości 19% x 50 000PLN, tj. 9 500PLN.    

 

Otrzymana kwota zwrotu stanowi pomoc de minimis. W przypadku zakończenia działalności, przed upływem trzech lat, licząc od końca roku za który złożono zeznanie, otrzymana pomoc podlega zwrotowi. Środki należy zwrócić także, jeśli w tym okresie zostałaby ogłoszona upadłość podatnika lub spółki z której działalnością związana była pomoc (na przykład spółki komandytowej). Z pomocy tej nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy w okresie dwóch lat (licząc od końca roku poprzedzającego rozpoczęcie działalności) prowadzili działalność gospodarczą.

 

 

 

Bezpośredni zwrot ulga B+R

Accounting and financial office

Tax consulting company