CONTACT WITH US ►

Metis Finanse Sp. z o.o.

Nowa 1, 47-400 Racibórz

phone.:  516-222-826, 504-681-762

Main Page | About us| Servicesi | Blog | Contact

2017-2023 © Metis Finanse

26 February 2021

W trakcie pandemii wielu lekarzy uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, z bezpośrednim kontaktem z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, uzyskało prawo do dodatkowego świadczenia zwanego dodatkiem „covidowym” w kwocie do 15 tys. zł. Jak wygląda kwestia opodatkowania tego świadczenia?

 

Dodatek ten nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania, co oznacza, iż opodatkowany będzie w ramach tego samego źródła przychodów, co świadczenie podstawowe. Jeśli świadczenie to przysługuje w związku z wykonywaniem umowy o pracę, zwiększy przychody właśnie z tego źródła przychodów. W takim przypadku momentem uzyskania przychodu będzie dzień jego faktycznego otrzymania tj. postawienia do dyspozycji pracownika, co wynika z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej „ustawa o PIT”).

 

W środowisku lekarskim powszechne jest także tzw. samozatrudnienie i świadczenie usług na podstawie kontraktów. W tej sytuacji dodatek covidowy będzie stanowił przychód z działalności gospodarczej. Jednocześnie na podstawie art. 14 ust. 1 oraz ust. 1c ustawy o PIT, przychodem są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Za datę powstania przychodu uważa się dzień wykonania usługi.

 

Powyższe okoliczności, w zestawieniu z faktem, iż wypłata dodatków covidowych jest w wielu przypadkach istotnie opóźniona, a często jest także przedmiotem długotrwałych negocjacji pomiędzy lekarzami a szpitalem, powodują, iż lekarze rozliczający się miesięcznie, są zmuszeni do wystawienia faktury i odprowadzenia podatku, mimo, iż nie uzyskali jeszcze świadczenia.

 

Rozwiązaniem pozwalającym na uniknięcie takiej sytuacji, jest skorzystanie z możliwości wynikających z art. 14 ust. 1 e ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Zatem ustalenie ze usługodawcą, szpitalem dłuższych, np. kwartalnych okresów rozliczeniowych, pozwoli na ustalanie przychodu jedynie raz na kwartał tj. po kilku miesiącach od wykonania usługi, i istotnie ograniczy ryzyko konieczności odprowadzenia podatku przed otrzymaniem zapłaty.

 

Dodatek covidowy a podatek

Accounting and financial office

Tax consulting company