CONTACT WITH US ►

Metis Finanse Sp. z o.o.

Nowa 1, 47-400 Racibórz

phone.:  516-222-826, 504-681-762

Main Page | About us| Servicesi | Blog | Contact

2017-2023 © Metis Finanse

14 August 2021

Działalność lecznicza lekarzy może być wykonywana w formie indywidualnej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska - ze stawkami podatku 17%, 19% lub nawet 32%.

Wszystkie powyższe formy działalności podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Możliwe w tym przypadku formy opodatkowania obejmują stawki podatku dochodowego w wysokości 17%, 19% i 32%. W praktyce gospodarczej możliwe jest jednak stosowanie stawki 9% podatku dochodowego. Czy może ono dotyczyć usług świadczonych przez lekarza?

 

Jak wspomniano wyżej, usługi świadczone przez lekarza co do zasady mogą być opodatkowane stawką 17% (ryczałt), 17 i 32% (zasady ogólne) oraz 19% (podatek liniowy). Z kolei możliwość opodatkowania dochodów stawką 9% dotyczy spółek kapitałowych oraz komandytowych. Podmioty te również mogą prowadzić działalność leczniczą jako podmioty lecznicze – na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o działalności leczniczej (art. 17 ust.1) podmiot leczniczy jest obowiązany spełniać następujące warunki:

1) posiadać pomieszczenia lub urządzenia, odpowiadające wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych;

2) używać i utrzymywać wyroby medyczne, wyposażenie wyrobów medycznych, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, aktywne wyroby medyczne do implantacji oraz systemy lub zestawy zabiegowe złożone z wyrobów medycznych zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych;

3) zapewniać udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach;

4) zawrze umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Podmiot leczniczy może rozpocząć prowadzenie działalności leczniczej, po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru.

Jednocześnie brak jest przeszkód prawnych do objęcia przez lekarza udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – w tym w spółce z o.o. będącej podmiotem leczniczym. Nie ma też ograniczeń do zaangażowania przez spółkę – podmiot leczniczy swoich udziałowców do realizacji świadczeń zdrowotnych. Oznacza to, że możliwe jest opodatkowanie usług medycznych podatkiem dochodowym na poziomie 9% - chociaż obwarowane jest to szeregiem warunków i ograniczeń.

Odrębnym zagadnieniem pozostaje przy tym kwestia transferu dochodu uzyskanego przez spółkę do jej udziałowców. Wypłata dywidend przez spółki kapitałowe jej udziałowcom opodatkowana jest zryczałtowanym podatkiem na poziomie 19%.

 

Lekarz a 9% podatku dochodowego

Accounting and financial office

Tax consulting company