CONTACT WITH US ►

Metis Finanse Sp. z o.o.

Nowa 1, 47-400 Racibórz

phone.:  516-222-826, 504-681-762

Main Page | About us| Servicesi | Blog | Contact

2017-2023 © Metis Finanse

22 July 2021

Stawka podatku w wysokości 17% a nawet 15% z wysokim limitem 2.000.000 euro, a także znacznie ograniczone obowiązki księgowe – to najważniejsze zalety zryczałtowanego podatku dochodowego. Lista za i przeciw - co warto wiedzieć przed wyborem tej formy opodatkowania podatkiem dochodowym.

 

Najistotniejsze korzyści – stawki podatku

 

Stawka 17% ma zastosowanie dla przychodów osiąganych w ramach wolnych zawodów. Przy czym za „wolny zawód” uważa się pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście m.in. przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu;

Zatem celem spełnienia definicji wolnego zawodu, nie jest możliwe zatrudnienie innego lekarza, jednak jak najbardziej dozwolone jest zaangażowanie, pomocy administracyjnej, księgowej czy sprzątaczki.

 

Z kolei stawka 15% będzie właściwa, dla świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów. Do działu 86 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zalicza się m.in.

 • Usługi w zakresie ogólnej praktyki lekarskiej,
 • Usługi w zakresie specjalistycznej praktyki lekarskiej,
 • Usługi w zakresie analizy i opisywania obrazów medycznych,
 • Usługi w zakresie praktyki dentystycznej,
 • Usługi w zakresie praktyki ortodoncyjnej,
 • Usługi w zakresie zdrowia psychicznego świadczone przez psychologów i psychoterapeutów.

 

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej lub jawnej a wspólnikami są osoby fizyczne. Biorąc pod uwagę dopuszczalne formy prowadzenia działalności leczniczej przez lekarzy, należy stwierdzić, iż ryczałt jest wykluczony jedynie w przypadku spółki partnerskiej.

 

Podatek zryczałtowany pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania. Przychód będący podstawą opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym może zostać pomniejszony o:

 • zapłacone składki społeczne,
 • wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),
 • wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych,
 • wydatki na internet do kwoty 760 zł w danym roku (pod dodatkowymi warunkami),
 • darowizny przekazane na wyszczególnione cele,
 • wydatki objęte ulgą termomodernizacyjną,
 • straty poniesione w latach wcześniejszych

Z kolei sam podatek zryczałtowany ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej przez podatnika.

 

Obowiązki związane z wyborem i stosowaniem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

 

Podatnik, który dokonał wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako preferowanej formy opodatkowania w roku podatkowym, jest obowiązany złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w tej formie:

 • do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo
 • do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

 

Podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani:

 • posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów,
 • prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz,
 • prowadzić ewidencję przychodów

Powyższe stanowi istotnie ograniczenie zakresu dokumentacji, w porównaniu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych – właściwych dla ogólnych zasad opodatkowania, czy podatku liniowego.

 

Zagrożenia związane z ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

 

W przypadku nieprowadzenia ewidencji lub prowadzenia jej niezgodnie z warunkami wymaganymi do uznania jej za dowód w postępowaniu podatkowym, organ podatkowy określi wartość niezewidencjonowanego przychodu, w tym również w formie oszacowania, i określi od tej kwoty ryczałt. Ryczałt ten stanowi pięciokrotność właściwych stawek, nie może być jednak wyższy niż 75% przychodu.

 

W przypadku uzyskania z działalności opodatkowanej ryczałtem przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik (lub co najmniej jeden ze wspólników) wykonuje lub wykonywał w roku podatkowym lub roku poprzedzającym rok podatkowy w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci prawo do opodatkowania w formie ryczałtu i do końca roku podatkowego opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

 

Ograniczenia związane z wyborem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

 

Podatnicy korzystający z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, nie mogą:

 • Korzystać z preferencyjnego rozliczenia wspólnie z małżonkiem,
 • Korzystać z opodatkowania na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci,
 • Korzystać z ulgi na dzieci (jeśli nie uzyskują innych dochodów),
 • Zrezygnować z tej formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego.

 

Ryczałt dla lekarza – wady i zalety

Accounting and financial office

Tax consulting company