KONTAKT Z NAMI ►

Metis Finanse Sp. z o.o.

Spółka doradztwa podatkowego nr 787

ul. Nowa 1, 47-400 Racibórz

tel.: 516-222-826, 504-681-762

Strona główna | O nas | Usługi | Blog | Kontakt

2017-2024 © Metis Finanse

19 czerwca 2020

Kredyt podatkowy to dedykowana małym podatnikom rozpoczynającym działalność możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku uiszczania zaliczek na podatek dochodowy.

Jeśli w pierwszym roku działalności podatnicy prowadzili ją przynajmniej 10 pełnych miesięcy, już w kolejnym roku podatkowym mogą skorzystać z tego uproszczenia, w przeciwnym wypadku ta możliwość przesuwa się o rok.

Uprawnienie to polega na braku obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy w roku podatkowym korzystania z uprawnienia, oraz zapłacie tego podatku w równych ratach,  w terminach składania zeznań za pięć kolejnych lat podatkowych.

Przykład: Zenon Nowak rozpoczął prowadzenie działalności 4 lutego 2018r. Działalność prowadził 10 pełnych miesięcy, więc już w roku 2019 może skorzystać z kredytu podatkowego. Pan Zenon w 2019 roku uzyskiwał miesięczny dochód w wysokości 7 000PLN. Korzystając z możliwości kredytu podatkowego, nie musi wpłacać miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Nie musi również w terminie złożenia zeznania rocznego wpłacać podatku w wysokości 14 354PLN. Natomiast w zeznaniach za kolejne pięć lat podatkowych 2021-2025 doliczy do bieżącego dochodu podatkowego 20% dochodu osiągniętego w roku 2019, czyli 16 800PLN.    

Należy przy tym zwrócić uwagę, iż skorzystanie z powyższego uprawnienia obwarowane jest kilkoma warunkami:

- w roku poprzedzającym korzystanie z uprawnienia, średniomiesięczny przychód wynosił równowartość co najmniej 1 000 EUR, przy czym właściwym kursem przeliczenia jest kurs średni NBP na ostatni dzień roku poprzedzającego rok rozpoczęcia działalności,

- od dnia rozpoczęcia działalności do dnia rozpoczęcia korzystania z uprawnienia przedsiębiorca posiadał status małego przedsiębiorcy, czyli ich średnioroczne zatrudnienie nie przekroczyło 50 osób, a obrót ze sprzedaży  i operacji finansowych nie przekroczył 10 mln EUR. Status małego przedsiębiorcy, nawet obrót będzie przekroczony, status małego podatnika będzie zachowany, jeśli suma aktywów bilansu nie przekroczy 10 milionów euro,

- w okresie poprzedzającym korzystanie z uprawnienia, w każdym miesiącu zatrudnienie wynosiło co najmniej 5 osób w przeliczeniu na pełne etaty,

- w prowadzonej działalności nie są wykorzystywane środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, ani inne składniki majątku, o wartości co najmniej 10 000 EUR, które:

  • zostały przekazane przedsiębiorcy w ramach darowizny przez osoby zaliczone do I lub II grupy podatkowej,

  • stanowiły własność darczyńcy i były wykorzystywane wcześniej w działalności gospodarczej przez niego prowadzonej,

- złożenie w terminie do 31 stycznia roku korzystania ze zwolnienia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w formie pisemnej oświadczenia o korzystaniu z tego uprawnienia,

- w roku korzystania ze zwolnienia są opodatkowani według skali podatkowej.

Podatnicy, którzy skorzystali z tej możliwości, w rozliczeniu rocznym, wraz z deklaracją PIT-36 składają druk PIT/Z. Z kolei podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych informację o kredycie podatkowym zawierają bezpośrednio w deklaracji PIT-28.

Przedsiębiorca utraci prawo do kredytu podatkowego, jeżeli odpowiednio w roku lub za rok korzystania ze zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych:

1) zlikwiduje działalność gospodarczą albo zostanie ogłoszona jego upadłość lub upadłość spółki niebędącej osobą prawną (tj. np. spółki komandytowej), której przedsiębiorca jest wspólnikiem, lub

2) osiągnie średniomiesięczny przychód z działalności w wysokości o równowartości niższej niż  1 000 EUR, lub

3) w którymkolwiek z miesięcy w tym okresie zmniejszy przeciętne miesięczne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę o więcej niż 10%, w stosunku do najwyższego przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w roku poprzedzającym rok podatkowy, lub

4) posiada zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa, ceł oraz składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Korzystanie z kredytu podatkowego następuje w ramach pomocy de minimis.

 

Kredyt podatkowy

Biuro rachunkowo-finansowe

Spółka doradztwa podatkowego